top of page

Svara på upplevelsefrågorna på plattan

Meddela experimentledaren när du är klar.

Fråga 1: Vilken inställning tycks Lennart Svensson ha till Piagets och Vygotskijs teorier?
A = Även om teorierna har mycket gemensamt är det viktigare att betona skillnaderna.

 

B = Båda teorierna är tänkvärda var för sig, men bäst fungerar de tillsammans.
 

C = Även om teorierna skiljer sig åt är det viktigare att betona likheterna.
 

D = Båda teorierna är relevanta i dag, men de går inte att förena.

Fråga 2: I vilken av följande frågor skiljer sig Piaget och Vygotskij tydligt åt, enligt texten?

A = I frågan huruvida små barns språk speglar deras tänkande eller inte.
 

B = I frågan huruvida små barns tänkande är väl utvecklat eller inte.
 

C = I frågan huruvida små barns språk har egocentriska inslag eller inte.
 

D = I frågan huruvida små barns tänkande är deras eget eller inte.

SANT eller FALSKT

  • Fråga 3: Jean Piaget och Lev Vygotskij dog samma år.

  • Fråga 4: Egocentriska språk är ofullständigt.

  • Fråga 5: Vygotskij ägnade sig mycket åt att kartlägga barns spontana uppfattningar av olika företeelser.

  • Fråga 6: Enligt Piaget är övertagandet av begrepp från omgivningens språkanvändning det viktigaste för den språkliga och tankemässiga utvecklingen hos barnen.

bottom of page